Jdi na obsah Jdi na menu
 


Druhy zásahů

3. 1. 2009
Druhy zásahů


Požár:
     Každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.

Dopravní nehoda:
Zásah, který si vyžádala kolize dopravních prostředků, který má charakter vyprošťovacích prací či likvidace následků kolize. Pokud by v činnosti jednotky PO převládaly jiné práce, např. z důvodu úniku nebezpečné látky do životního prostředí, klasifikuje se tento zásah podle převažujícího charakteru. Dopravní nehoda s následným požárem patří do kategorie požár. Za dopravní nehodu je považován i případ, kdy jednotky PO pouze dopravní prostředek vyprošťovaly z prostorů mimo komunikace (odtažení vraků, vozidlo sjeté mimo komunikaci apod), odstraňovaly pouze drobné následky nehody (očištění komunikace nebo odstranění úniků látek - provozních náplní vozidel apod.

Práce na vodě:
     Zásah na povrchových vodách (záchrana osob a zvířat, vyhledávání pohřešovaných osob, práce vzniklé v souvislosti s povodněmi apod.).

Olejová havárie:
     Zásah převážně k omezení úniku a jeho rozsahu výhradně ropných produktů (benzinů, nafty nebo oleje) zejména do vod nebo zamezení ohrožení vod nebo vodních zdrojů ropnými produkty. Úniky těchto látek z provozních náplní vozidel následkem dopravní nehody jsou klasifikovány jako dopravní nehoda

Čerpání vody:

zásah, při němž se provádí odstranění nežádoucí vody z venkovních i vnitřních prostor.

Únik látek:
     Zásah k zamezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.) mimo ropných produktů.

Technologická pomoc:
     Zásah vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů v technologickém provozu podniků.

Technická pomoc:
     Zásah vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů mimo technologický provoz podniků. Jedná se o pomoc technikou jednotek HZS:

 • vyproštění osob z výtahu
 • nouzové otevření bytu
 • odstranění překážek z komunikací nebo jiných prostor
 • otevírání uzamčených prostorů
 • likvidace spadlých stromů, elektrických vodičů
 • odvětrání prostor
 • záchranu osob a zvířat
 • uzavírání vody
 • navážení vody
 • asistence při hledání bomby
 • provizorní nebo jiné opravy
 • vyprošťování předmětů, osob (mimo prací na vodě)
 • měření koncentrací nebo radiace


 • Jiný technický zásah:
       Činnost jednotky PO, kterou nelze klasifikovat předchozími druhy událostí. Jedná se např. o odvoz nebo převoz pacienta či lékaře (přímo i nepřímo poskytnutá pomoc).

  Planý poplach:
       Činnost jednotky PO vyvolaná z důvodu ohlášení požáru nebo jiné události jednotce, které se nepotvrdily.